گروه توليدي گلبرگ پلاستيك مبيد (سهامی خاص)

شركت گلبرگ پلاستيك به عنوان يكي از شركتهاي معتبر در زمنيه پلاستيك با انواع سايزهاي مختلف با ايجاد تفكر فرآيندگرا در كليه سطوح سازمان در جهت رعايت الزامات قانوني و اصول فني و كيفي و همچنين سر لوحه قرار دادن مشتري مداري از طريق برآورده سازي خواسته ها وانتظارات ذينفعان وارتقاء سطح رضايتمندي آنان، سيستم مديريت يكپارچه را بر اساس استانداردهاي ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، OHSASI 8001 :2007، به اجرا در آورده و در راستاي دستيبابي به جهت گيري استراتژيك،خود را متعهد به رعايت اصول زير مي داند:

جلب رضايت مشتريان و ساير طرفهاي ذينفع و صيانت از حقوق آنان از طريق گسترش فرهنگ مشتري مداري

افزايش كيفيت و تنوع محصولات متناسب با نيازمندي هاي بازار

توسعه سهم بازار داخلي و صادراتي محصولات در جهت كسب درآمد و سودآوري

ارتقاء جايگاه برند در سطح منطقه و كشور

توانمندسازي كاركنان از طريق ارتقا سطح دانش و مهارت كاركنان در سطوح فردي و گروهي به منظور ايجاد روحيه مشاركت همراه اشتياق بين كاركنان در تصميم گيري هاي سازماني

تامين منابع و زير ساخت هاي مورد نياز به منظور پاسخگويي اثربخش به نيازمندي هاي ذينفعان

ايجاد محيط كار ايمن، سالم به منظور پيشگيري و كاهش وقوع حوادث و خطرات احتمالي از طريق شناسايي ، ارزيابي و كنترل ريسك هاي شغلي

حفظ و صيانت از محيط زيست از طريق پيشگيري از آلاينده ها و پيامدهاي زيست محيطي و برقراري الگوي بهينه مصرف انرژي و منابع

اينجانب ضمن تعهد و پايبندي به اين خط مشي و رعايت تمامي قوانين و مقررات بين المللي ، خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشي سيستم مديريت يكپارچه متعهد ميدانم. همچنين در ابتداي هر سال نسبت به تعيين أهداف كيفي در چهارچوب اين خط مشي اقدام نموده و از طريق پايش و اندازه گيري و تحليل نتايج،ميزان تحقق اهداف كيفي بررسي و بازنگري مي گردد.خط مشي بصورت دوره اي در جلسات بازنگري مديريت مورد بازبيني قرار خواهد گرفت.همچنين از كليه پرسنل انتظار مي رود، خود را متعهد به دستيابي به الزامات تعريف شده در راستاي تحقق اين خط مشي مبذول نمايند

 

مدیر عامل شرکت گلبرگ پلاستیک میبد

جناب آقای مهندس علی محمد زارع زاده